Statuten

Na verlening van bedoelde goedkeuring heeft het be­stuur der stichting in zijn op vier november negen­tienhonderd een en tachtig gehouden vergadering de gewijzigde statuten dienovereenkomstig met algemene stemmen definitief vastgesteld.

Van het verhandelde in voormelde vergaderingen van afgevaardigden van aangesloten organisaties blijkt uit de met betrekking tot het daarin verhandelde opge­maakte notulen, waarvan kopieën aan deze minute wor­den vastgehecht, evenals van de notulen van het ver­handelde in de op vier november laatstleden gehouden bestuursvergadering.

Bij de onderhavige akte zal van de gewijzigde statuten der stichting blijken, in dier voege, dat deze luiden als volgt:

Artikel 1

De stichting is genaamd: stichting Zaandamse Gemeen­schap. Zij is gevestigd te Zaandam (gemeente Zaanstad).

Artikel 2

De stichting stelt zich ten doel het sociale en kulturele leven in Zaandam te bevorderen en zo nodig te versterken. Zij onthoudt zich zo veel mogelijk van iedere zelfstandige aktie, tegen welke één der aangesloten vereni­gingen, stichtingen of groeperingen onoverkomelijke bezwaren heeft.

Artikel 3

Bij de stichting kunnen zich aanmelden alle in Zaan­dam werkzame, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende, verenigingen, stichtingen en andere groe­peringen – met inbegrip van Zaandamse afdelingen van landelijke organisaties – die zich op het gebied van de stichting bewegen. De aansluiting komt tot stand door een besluit van toelating door het bestuur.

Artikel 4

Het bestuur stelt voor de uitvoering van aktiviteite op sociaal en kultureel terrein te Zaandam werkcom-missies in. Deze werkkommissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur. Zij hebben het recht één of meer leden voor te dragen voor het lidmaatschap van het bestuur.

Artikel 5

De aangesloten organisaties kunnen uittreden op de een en dertigste december van ieder jaar, mits zij hun uittreding drie maanden tevoren schriftelijk aan het bestuur hebben aangekondigd.

Het bestuur is gerechtigd aangesloten organisaties te royeren, onder opgave van redenen.

Artikel 6

 1. De leiding van de stichting is opgedragen aan een bestuur, bestaande uit tenminste zeven personen.
 2. Benoeming en herbenoeming van bestuursleden ge­schieden door het bestuur.
 3. Tenminste vier leden van het bestuur worden be­noemd uit de kring van de werkkommissies bedoeld in artikel 4, met dien verstande dat elke werkkom missie in het bestuur vertegenwoordigd is.
 4. Behalve de onder c. bedoelde bestuursleden kunnen leden worden benoemd op grond van deskundigheid, betrokkenheid en inzicht in het sociale en kul-turele leven te Zaandam.

Artikel 7

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn terstond herbenoembaar.

Artikel 8

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en eventueel hun plaatsvervangers, tezamen vormende het dagelijks be­stuur.

Artikel 9

 1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegen­woordigd door de voorzitter en de sekretaris van het bestuur, dan wel door degenen die bij hun ont­stentenis of afwezigheid door het bestuur als plaatsvervangers zijn aangewezen.
 2. In afwijking van het voorgaande is de penningmees­ter, en bij ontstentenis een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger, bevoegd te beschikken over de ten name van de stichting staande reke­ningen bij bank- en giro-instellingen.
 3. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van hande­lingen als bedoeld in artikel 291, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 1. subsidies en andere bijdragen;
 2. bijdragen van aangesloten organisaties, bedoeld in artikel 3;
 3. giften, erfstellingen en legaten;
 4. overige baten.

Artikel 11

Het boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december

Artikel 12

 1. Jaarlijks vóór een mei stelt het bestuur de begro­ting van de stichting en zo nodig van de werkcommissies vast voor het eerstvolgende kalenderjaar.
 2. Jaarlijks, zo mogelijk vóór een april, stelt het bestuur de rekening van de stichting, met inbegrij van de rekeningen van de werkkommissies, vast ovei het afgelopen kalenderjaar.
 3. De rekeningen worden jaarlijks beoordeeld door één of meer deskundigen, aan te wijzen door het bestuur, die geen bestuurslid, lid van een werk-commissie of van het personeel van de stichting mogen zijn.Het verslag van de beoordeling wordt uitgebracht aan het bestuur.

Artikel 13

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of bij diens ontstentenis of verhindering, degene die hem als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee andere leden van het bestuur dit gewenst achten.
 2. Ieder bestuurslid heeft één stem.

Artikel 14

Alle besluiten van de organen der stichting worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrach­te stemmen, behoudens in de gevallen, waarin deze statuten een andere meerderheid voorschrijven.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanko stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 15

 1. Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbin­ding van de stichting kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin tenminste vier/vijfde gedeelte van het totale aantal bestuursleden aan­wezig is.
 2. Indien in de onder a. gemelde vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig is wordt tenminste twee en ten hoogste vier weken daarna een tweede bestuursvergadering gehouden, waarin een besluit als vermeld onder a. kan wor­den genomen, ongeacht het aantal aanwezige be­stuursleden, mits met een meerderheid van tenmin­ste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachti stemmen.
 3. Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo van de liquidatie-rekening ten goede komen aan een of meer instellingen welke op cultureel en/of sociaal terrein in Zaanstad werkzaam zijn.